κέκτημαι


κέκτημαι
perf. владею, имею

Ancient Greek-Russian simple. 2014.